Podmínky přijetí - bakalářské studium

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí do bakalářského studia na
Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
pro akademický rok 2018/2019

Hornicko-geologická fakulta (HGF) vyhlašuje od 1.12.2017 přijímací řízení pro studium v konzultačních střediscích Ostrava a Most v akademickém roce 2018/2019 do bakalářských studijních oborů.

1 Bakalářské studijní obory

1.1 Konzultační střediska

U studijních oborů vyučovaných v českém jazyce se poplatek spojený se studiem na Hornicko-geologické fakultě neplatí. U studijních oborů vyučovaných v anglickém jazyce se platí poplatek spojený se studiem ve smyslu § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů € 3500 za akademický rok.

1.1.1 Konzultační středisko Ostrava

 • Důlní měřictví (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geodézie a kartografie;
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Environmentální biotechnologie (výuka v českém jazyce) v prezenční formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Environmentální inženýrství (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Inženýrská geodézie (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geodézie a kartografie;
 • Geoinformatika (výuka v českém nebo anglickém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geodézie, kartografie a geoinformatika;
 • Geologické inženýrství (výuka v českém nebo anglickém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geologické inženýrství;
 • Geovědní a montánní turismus (výuka v českém jazyce) v prezenční formě studia, zařazeného do studijního programu Geologické inženýrství;
 • Technologie a hospodaření s vodou (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání (výuka v českém nebo anglickém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Hornictví;
 • Trhací práce v hornickém inženýrství (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Hornictví;
 • Úprava surovin a recyklace (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Zpracování a zneškodňování odpadů (výuka v českém jazyce) v prezenční nebo kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny.

1.1.2 Konzultační středisko Most

 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Geovědní a montánní turismus (výuka v českém jazyce) v prezenční formě studia, zařazeného do studijního programu Geologické inženýrství;
 • Inženýrská geodézie (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Geodézie a kartografie;
 • Technologie a hospodaření s vodou (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny;
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Hornictví;
 • Trhací práce v hornickém inženýrství (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Hornictví;
 • Zpracování a zneškodňování odpadů (výuka v českém jazyce) v kombinované formě studia, zařazeného do studijního programu Nerostné suroviny.

Hornicko-geologická fakulta nabízí studium rovněž uchazečům se specifickými potřebami. Konkrétní studijní obor je nutné předem konzultovat s garantem oboru.

 • Způsob a podmínky podání přihlášky k bakalářskému studiu
 • Přihláška se podává elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení HGF. Není potřebné potvrzení přihlášky na střední škole. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří vykonávají maturitní zkoušku v akademickém roce 2017/2018, doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 5 dní ode dne jeho převzetí na studijní oddělení HGF. Termín pro podání přihlášky je 4.2018.
 • Při nenaplnění studijních oborů bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášky je v tomto kole do 8.2018. V případě nenaplnění ani druhého kola budou vypsána další kola přijímacího řízení.
 • Zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den podání přihlášky, hradí se výhradně platbou na účet, přičemž uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet, s tím, že případné bankovní poplatky jdou k tíži vkladatele. Administrativní poplatek je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Při neuhrazení poplatku nelze systémem přihlášku zpracovávat.
 • Pokud bylo vzdělání dosaženo v zahraničí (netýká se Slovenské republiky),
  je nutno dodat doklad o zákonem požadovaném vzdělání včetně dokladu o uznání vzdělání v ČR:
  • Ke studiu v bakalářských studijních programech dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uznání provádí Krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele podle §108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Dokladem o uznání je Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice („nostrifikace“). (http://www.msk.cz/skolstvi/navody.html?n=12).
 • Uchazeč je povinen prokázat schopnost studia ve zvoleném jazyce. V případě studia v českém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 (https://www.vsb.cz/712/cs/cestina-pro-cizince/). V případě studia v anglickém jazyce je dostačující doložit maturitní zkoušku z anglického jazyka, jinak musí uchazeč doložit certifikát prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B1 (např. TOEFL nebo IELTS).
 • V případě nesplnění těchto podmínek bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti fakulta nevyžaduje. U některých studijních oborů může však být v průběhu studia pro některé předměty požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k jejich absolvování.

1.3 Přijímací zkouška

 • Uchazeč, který splnil výše uvedené podmínky, musí vykonat přijímací zkoušku z matematiky, která může být děkanem fakulty prominuta viz „Prominutí přijímací zkoušky“. K této přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně dopisem odeslaným na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Pozvánka musí být odeslána nejméně 10 dnů před konkrétním termínem konání přijímací zkoušky. V případě prvního kola přijímacího řízení bude termín pro konání přijímací zkoušky v červnu 2018. Podmínky přijímací zkoušky, včetně vzorových příkladů, jsou uvedeny na https://www.fs.vsb.cz/310/cs/studium/Prijimaci-zkousky/. Nedostaví-li se uchazeč k přijímací zkoušce bez omluvy, nebo není-li jeho omluva přijata děkanem fakulty, nebude ke studiu přijat. Je-li omluva děkanem fakulty přijata, oznámí se uchazeči náhradní termín přijímací zkoušky. K přijímací zkoušce se nemusí dostavit ti uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude děkanem fakulty prominuta u těch uchazečů, kteří vykonají maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky anebo kteří mají celkový studijní průměr ze všech předmětů (mimo výsledků maturity) ze střední školy do 3,2 anebo v Národní srovnávací zkoušce z obecných studijních předpokladů, prováděné společností SCIO (www.scio.cz/), dosáhnou 10 percentilu a výše, což je nutno doložit certifikátem. Uchazečům studijního oboru Geovědní a montánní turismus může být přijímací zkouška také prominuta v případě vykonání maturitní zkoušky z cizího jazyka. V případě prominutí přijímací zkoušky je o této skutečnosti uchazeč písemně informován.

 • Jestliže bude překročen limitní počet uchazečů na studijní obor, fakulta si vyhrazuje právo nabídky jiného nenaplněného studijního oboru.
 • O přijetí ke studiu ve studijních oborech na Hornicko-geologické fakultě rozhoduje děkan Hornicko-geologické fakulty. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pro bakalářské studium musí být vyhotoveno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, pro první kolo nejpozději do 7.2018. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

1.4 Kontakt k doručení dokladů pro přijímací řízení

VŠB - TU Ostrava, HGF - studijní oddělení, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Administrativní poplatek zašlete na účet:

 • Číslo účtu: 100954151/0300 ČSOB Ostrava
 • Variabilní symbol: bude systémem vygenerován na konci přihlášky
 • Konstantní symbol: 0558
 • Název účtu a adresa: VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
 • IBAN: CZ51 0300 0000 0001 0095 4151
 • SWIFT: CEKOCZPP

2 Závěr

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019 byly schváleny v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dne 23. 11. 2017.


Ostrava, 23. 11. 2017

doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
pověřen vedením Hornicko-geologické fakulty


© 2018 VŠB-TU Ostrava