Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2019/42 Výuka pokročilých technik sběru a analýzy prostorových dat pro navazující studium oboru Geoinformatika 2019 2020
HS7411909 HS Flamingo,Horák,3869 2019 2019
TJ01000465 Efektivní metody identifikace, hodnocení a monitoringu bezpečnostně rizikových lokalit s využitím prostorových mikrodat 2018 2019
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002507 Infrastrukturní podpora vzdělávací činnosti HGF a KJ VŠB-TUO 2017 2022
TB9500MV005(puv) Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací 2017 2017
RPP2016/133 Výuka pokročilých technik zpracování geodat pro navazující studium geoinformatiky 2016 2018
21630156 Gisáček - konference a setkání studentů zemí V4 z oboru geovědních disciplín 2016 2017
HS5481601 Český úřad zeměměřický a katastrální,Hor 2016 2016
SP2016/41 Crowdsourced geodata 2016 2016
TB9500MV005 Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací 2016 2016
FRVS2015/139 Úvodní multimediální podpora pro studium geoinformatiky 2015 2015
SP2015/38 Gravitační modelování specifických problémů v geoinformatice 2015 2015
HS5481404 Expert for 3D Landscape,Horák,5457 2014 2017
GA14-26831S Prostorové simulační modelování dostupnosti 2014 2016
FRVS2014/135 Tvorba studijních materiálů pro předmět Multimediální systémy 2014 2014
FRVS2014/80 Rozšíření cvičení předmětu Geografické informační systémy 2014 2014
IRP/2014/65 Inovace experimentálního pracoviště pro laserová měření 2014 2014
SP2014/19 Prostorové aspekty dopravních nehod v České republice 2014 2014
SP2013/141 Komplexní vizualizace průběhu dopravní mikrosimulace, validace a verifikace navržené multiagentové architektury 2013 2013
SfP 984430 Souvislé sledování a vyhodnocování nebezpečí svahových deformací v Uzbekistánu s využitím moderních technik dálkového průzkumu Země 2012 2015
FRVS2012/1463 Modelování a simulace v geovědách 2012 2012
HS548201 ArteGIS CZ, Růžička, 5472 2012 2012
HS548204 ČUZK, Horák, 5457 2012 2012
HS548205 T - Mapy, Růžička, 5472 2012 2012
HS548206 MMO, Horák, 5457 2012 2012
SP2012/142 Vliv extrémních přírodních jevů a rizik na ekonomickou činnost člověka v krajině. 2012 2012
SP2012/168 Modelování vývoje prostorové distribuce ekonomických aktivit 2012 2012
SP2012/169 Tvorba časoprostorového modelu a dopravní mikrosimulace jej využívající 2012 2012
CZ.1.07/2.4.00/17.0069 Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice 2011 2014
HS548101 Programové řešení Prostorových analýz trhu práce v roce 2011 2011 2011
HS548103 Analýza kriminality v Ostravě v roce 2009 2011 2011
HS548104 T-MAPY s.r.o. - Ing.Růžička, 5472 2011 2011
SP2011/104 Automatizace procesu výpočtu obsahu vodních par v atmosféře a tvorba aplikace umožňující odstranění nežádoucích vlivů z velmi přesných GPS měření 2011 2011
SP2011/131 Metody lokalizace kriminálních činů a jejich prostorové aspekty 2011 2011
SP2011/24 Stochastická simulace sněhové pokrývky 2011 2011
GISáček 2011 2011 2011
CZ.1.07/2.2.00/15.0276 Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů 2010 2013
Organizace VESTA GIS workshopu 2010 2011
0778/2010/ŠK GISáček 2010 2010 2010
B/CZ0046/3/0010 Dlouhodobý monitoring důlních poklesů na území Severní Moravy pomocí různých technik radarové interferometrie – prezentace výsledků 2010 2010
HS548001 MPSV, Horák, 5457 2010 2010
HS548003 ČUZK, Horák, 5457 2010 2010
ROZP2010/19/19 Inovace a vybavení laboratoří pro výukovou činnost 2010 2010
SP/2010146 Celulární automat pro simulaci odtoku kapaliny po zemském povrchu s využitím geoinformačních technologií 2010 2010
SP/2010149 Přesné zhodnocení změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách za pomocí radarové interferometrie v kombinaci s technologií GPS 2010 2010
SP/2010184 Výzkum klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji a vybraných oblastí Bavorska s využitím GIS 2010 2010
SP/2010188 Ověření možností datové analýzy v prostředí MS SQL SERVER 2008 aplikovanou prostřednictvím Business Intelligence 2010 2010
SP/2010192 Možnosti modelování přírodních a environmentálních rizik způsobených extrémními hydrometeorologickými situacemi 2010 2010
SP/2010198 Prostorové metriky demo-sociálních změn v urbánním prostředí 2010 2010
Dlouhodobý monitoring důlních poklesů na území Severní Moravy pomocí různých technik radarové interferometrie – prezentace výsledků 2010 2010
SIP5-CT-2006-030962 Humboldt 2009 2012
205/09/1159 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických dat 2009 2011
HS548901 MPSV, Horák, 5457 2009 2009
HS548903 UHÚL, Horák, 5457 2009 2009
ROZP2009/19/18 Podpora individuálního rozvoje studentů doktorského studia Geoinformatika 2009 2009
HS548801 MPSV ČR, Horák,,5457 2008 2008
HS548802 Povodí Odry, Stankovič,5489 2008 2008
HS548803 MND, Horák, 5457 2008 2008
GA 205/07/0797 Orchestrace geowebových služeb 2007 2009
205/06/1037 Využití geoinformačních technologií pro zpřesňování srážko-odtokových vztahů 2006 2008