Katedra geoinformatiky má akreditováno čtyřleté doktorské studium oboru geoinformatika. Přihlášky ke studiu se odevzdávají zpravidla do poloviny května daného roku. Přijímací zkoušky formou pohovoru se konají vždy v červnu daného roku. Průběh a podmínky doktorského studia na HGF jsou uvedeny ve studijním a zkušebním řádu studia.

Zájemci o doktorské studium si mohou vybírat téma zaměření své disertační práce. Níže jsou uvedeny příklady témat. Aktuální témata jsou uvedeny vždy v březnu na webu HGF. Ti, kteří si nevyberou z této nabídky, mohou navrhnout i vlastní téma. V tom případě je vhodné v dostatečném předstihu před termínem konání přijímací zkoušky kontaktovat některého ze školitelů a navrhované téma s ním probrat, tak aby bylo jasné, zda je dané téma na našem pracovišti řešitelné a zda je zde vhodný školitel, který by mohl dané téma vést a s jeho vedením souhlasí. Předběžný výběr vhodného školitele můžete provést na základě odborného profilu školitele, viz odkazy na osobní stránky níže. Ostatní studenti mají možnost si vybrat z níže uvedených témat a poté kontaktovat uvedeného školitele.

Schválení školitelé:

Doktorské programy

Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté)
Studenti získají pokročilé znalosti z oblasti sběru prostorových dat a jejich ukládání, z oblasti pokročilých metod prostorových analýz a vizualizací. Dále studenti získají znalosti z oblasti přírodních i socioekonomických procesů a jejich modelování. Absolvent doktorského studia je schopen zpracovávat a integrovat prostorová data z různých zdrojů, vytvářet pokročilé datové modely pro jejich ukládání, využívat moderní postupy pro prostorovou analýzu dat, vytvářet modely přírodních i...
Zjistěte více