Bakalářské studium je určeno především pro studenty, kteří chtějí získat potřebné znalosti z oblasti práce s prostorovými daty. Studenti se během studia detailně seznámí s širokou škálou geoinformačních technologií (např. globální navigační družicové systémy, digitální modely reliéfu, dálkový průzkum Země), standardních informačních technologií s vazbou na prostor (např. databázové systémy, programování webových aplikací, objektově orientované technologie) a analytických postupů (např. kvantitativní metody v geografii, zpracování dat v GIS). Obor je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií.

Náplň studia na katedře geoinformatiky umožňuje studentům variabilně vybírat z pestré skladby volitelných předmětů a profilovat se podle svého zájmu. Podstatnou část studijních povinností tvoří řešení ročníkových či semestrálních projektů, které jsou z valné většiny nabízeny k řešení spolupracujícími firmami a institucemi. Mnoho projektů, do nichž se studenti zapojují, má úzké vazby na jiné obory a specializace napříč jinými fakultami. Tato skutečnost nezanedbatelně rozšiřuje obzory a zkušenosti studentů i v těchto oblastech. Studenti mají rovněž příležitost studovat některé předměty v anglickém jazyce a rozšířit tak své možnosti získání práce i pro zahraniční firmy.

Bakalářské programy

Geodézie, kartografie a geoinformatika
Studijní program je určen především pro studenty, kteří se zajímají o geografii a informační technologie. Studenti se během studia detailně seznámí s tím, jak tzv. prostorová (geografická) data pořizovat (pomocí globálních navigačních družicových systémů, družic či dronů), uchovávat (s využitím databázových systémů), zpracovávat, analyzovat a také vizualizovat a publikovat, ať již formou standardních map či služeb v prostředí internetu. Studenti tak získávají komplexní znalosti o geografických...
Zjistěte více