Kód Název
546-0965 Analytika životního prostředí
546-0953 Analýza rizik průmyslových zařízení
546-0738 Antropogenní vlivy na hydrosféru
546-0915 Antropogenní vlivy v hydrosféře
546-0825 Aplikovaná ekologie
546-0967 Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry
546-0126 Architektura pro brownfieldy
546-0812 Balneotechnika a balneologie
546-0069 Bezpečnost a provozování vodohospodářských zařízení
546-0436 Bibliografie
546-0947 Biogeochemie
546-0371 Biochemie
546-0459 Biologické čištění odpadních vod
546-0908 Biologické čištění odpadních vod
546-0374 Biologické metody zpracování nerostných surovin
546-0907 Biologické metody zpracování nerostných surovin
546-0460 Biologické metody zpracování odpadů
546-0361 Biologie
546-0314 Biologie a ekologie
546-0749 Bioremediace
546-0835 Biotechnologie
546-0304 Botanika
546-0506 Cvičení z botaniky a zoologie
546-0294 Čistší produkce
546-0362 Čištění odpadních vod
546-0902 Čištění odpadních vod
546-0836 Dějiny techniky a ochrana průmyslových památek
546-0414 Doprava a životní prostředí
546-0808 Ekologické aspekty polymerů v ŽP
546-0822 Ekologické zátěže
546-0367 Ekologie
546-0957 Ekologie
546-0518 Ekologie rostlin a živočichů
546-0067 Ekotoxikologie
546-0982 Energetické využití odpadů
546-0424 Environmentální geochemie
546-0517 Environmentální geomorfologie
546-0021 Environmentální chemie
546-0345 Environmentální inženýrství I
546-0346 Environmentální inženýrství II
546-0401 Environmentální management
546-0752 Environmentální management
546-0747 Environmentální právo
546-0366 Exkurze
546-0442 Exkurze
546-0813 Exkurze z balneotechniky a balneologie
546-0513 Exkurze z předmětu Ochrana životního prostředí
546-0061 Exkurze z předmětu Zásobování vodou
546-0461 Fermentace
546-0909 Flokulace a selektivní flokulace
546-0912 Flotace
546-0435 Flotace nerostných surovin a odpadů
546-0979 Flotace nerostných surovin a odpadů
546-0416 Fytocenologie
546-0033 Fyzikálně-chemické procesy v technologii vody
546-0974 Fyzikální a chemické procesy a výpočty v technologii vody
546-0507 Fyzikální chemie I
546-0031 Fyzikální chemie II
546-0493 Geobotanika
546-0921 Geobotanika
546-0981 Geomikrobiologie
546-0415 Hodnocení environmentálních rizik
546-0958 Hodnocení stavu životního prostředí
546-0338 Hodnocení technologických procesů
546-0440 Hodnocení vlastností odpadů
546-0310 Hospodaření s odpady
546-0423 Hospodaření s odpady
546-0904 Hospodaření s odpady
546-0683 Hospodaření s vodou I
546-0736 Hospodaření s vodou II
546-0068 Hydrobiologie
546-0325 Hydrobiologie
546-0816 Hydrologie a klimatologie
546-0375 Hydroseparační procesy
546-0092 Hydrotechnická vybavenost
546-0686 Hydrotoxikologie
546-0450 Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů
546-0302 Chemie
546-0088 Informatika a bibliografie
546-0357 Informatika v odpadovém hospodářství
546-0354 Instrumentální metody analýzy
546-0335 Instrumentální metody analýzy I
546-0396 Instrumentální metody analýzy II
546-0940 Instrumentální metody chemické analýzy
546-0128 Investice a kvalita ve stavebnictví
546-0495 Inženýrská ekologie
546-0519 Klimatologie a hydrologie
546-0320 Kontaminanty životního prostředí
546-0024 Koučink v praxi
546-0646 Krajinná ekologie
546-0977 Krajinná ekologie a krajinné plánování
546-0026 Krajinné a územní plánování
546-0474 Krajinné systémy
546-0844 Laboratorní praktikum
546-0963 Legislativa. Organizace a řízení životního prostředí
546-0376 Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin a odpadů
546-0846 Mechanika a vlastnosti partikulárních hmot
546-0811 Membránové separační procesy
546-0941 Metody mineralogické analýzy
546-0494 Metody studia ekosystémů
546-0413 Mikrobiologie
546-0399 Mikrobiologie I
546-0527 Mikrobiologie II
546-0824 Mikrobiologie III
546-0975 Mikrobiologie v technologii vody
546-1015 Mikroorganismy v životním prostředí
546-1016 Mikroorganismy v životním prostředí II
546-1014 Minerální biotechnologie
546-0437 Minerální biotechnologie I
546-0438 Minerální biotechnologie II.
546-0807 Moderní metody biotechnologie
546-0429 Monitorovací systémy
546-0927 Monitorování stavu ŽP
546-0521 Monitorování životního prostředí
546-0515 Obecná biologie
546-0516 Obecná ekologie
546-0350 Oborová exkurze
546-0818 Oborová exkurze
546-0004 Oborová praxe
546-0827 Oborové kolokvium
546-0834 Oborové kolokvium II.
546-0830 Oborové terénní cvičení
546-0451 Oborový seminář
546-0838 Oborový seminář
546-0770 Oceňování antropogenních vlivů
546-0925 Oceňování antropogenních vlivů na ŽP
546-0514 Odpadové hospodářství
546-0439 Odpadové hospodářství I.
546-0447 Odpadové hospodářství II.
546-0820 Odpady v životním prostředí
546-0476 Ochrana a čištění vod
546-0355 Ochrana ovzduší
546-0426 Ochrana ovzduší
546-0961 Ochrana ovzduší
546-0316 Ochrana přírody a památek
546-0457 Ochrana přírody a památek
546-0221 Ochrana půd
546-0978 Ochrana půd
546-0386 Ochrana vod
546-0409 Ochrana vod
546-0917 Ochrana vod
546-0305 Ochrana životního prostředí
546-0924 Ochrana ŽP v průmyslu
546-0301 Organické kontaminanty
546-0214 Pedologie
546-0308 Pedologie
546-0404 Pedologie
546-0948 Pedologie
546-0377 Počítačové praktikum
546-0848 Pokročilé metody biologického čištění vod
546-0462 Polutanty v ŽP
546-0842 Posuzování vlivů na životní prostředí
546-0328 Pracovní prostředí
546-0358 Právní úprava odpadového hospodářství
546-0500 Praxe oborová, bakalářská
546-0821 Preventivní techniky a environmentální management
546-0421 Preventivní techniky v ochraně životního prostředí
546-0444 Projektování technologií
546-0819 Projektování VH
546-0441 Provozní praxe
546-0729 Průmyslová rizika
546-0843 Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí
546-0850 Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí
546-1017 Příroda a krajina
546-0502 Půdoznalství
546-0448 Recyklace odpadů
546-0837 Regenerace a rekultivace brownfields
546-0428 Regenerace krajiny
546-0959 Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností
546-0446 Rekultivace a regenerace krajiny
546-0832 Remediace a rizika v obnově brownfields
546-0487 Revitalizace vodních toků
546-0809 Sanační technologie
546-0388 Seminář k bakalářské práci
546-0823 Seminář k diplomové práci
546-0933 Speciální kapitoly matematického modelování dějů v atmosféře
546-0433 Staré ekologické zátěže
546-0443 Státní správa v odpadovém hospodářství
546-0342 Stav a vývoj ŽP v ČR
546-0329 Stavitelství
546-0458 Strojní zařízení pro biotechnologie
546-0968 Struktura a textura pevných látek
546-0016 Systémy environmentálního managementu
546-0369 Technická estetika
546-0962 Technika prostředí
546-0681 Technologie vody I
546-0685 Technologie vody II
546-0775 Technologie vody III
546-0929 Technologie zneškodňování odpadů
546-0983 Technologie zpracování odpadů
546-0492 Terénní cvičení - krajinné systémy
546-0511 Terénní cvičení z biologie a ekologie
546-0324 Terénní cvičení z ekologie
546-0719 Terénní cvičení z ekologie
546-0817 Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie
546-0730 Terénní cvičení z regenerace krajiny
546-0810 Termické metody odstraňování odpadů
546-0356 Toxikologie a škodliviny v ŽP
546-0084 Učelové VH nádrže
546-0059 Ukládání a zneškodňování odpadů
546-0483 Úprava a čištění vod
546-0372 Úprava nerostných surovin
546-0972 Úprava vody
546-0351 Úpravnictví a hydroseparační procesy
546-0763 Úpravnictví a hydroseparační procesy
546-0772 Úpravy toků
546-0510 Úvod do biologie a ekologie
546-0353 Úvod do biotechnologií
546-0339 Úvod do odpadového hospodářství
546-0378 Úvod do ochrany životního prostředí
546-0307 Úvod do vodního hospodářství
546-0831 Územní plánování
546-0066 Vlivy průmyslu na životní prostředí
546-0696 Voda v krajině
546-0347 Vodohospodářská zařízení I
546-0089 Vodohospodářská zařízení II
546-0091 Vodohospodářská zařízení III
546-0093 Vodohospodářské stavby
546-0814 Vodohospodářské systémy
546-0313 Výrobní technologie
546-0463 Využití a zpracování biomasy
546-0849 Vzorkování pro environmentální analýzy
546-0829 Zakládání a údržba zeleně
546-0124 Základy environmentálního práva
546-0044 Základy mikrobiologie
546-0373 Základy minerálních biotechnologií
546-0020 Základy práva
546-0381 Základy projektování I
546-0384 Základy projektování II
546-0327 Základy úpravnictví
546-0370 Zásobování hospodářskou vodou
546-0485 Zásobování vodou
546-0343 Zemědělství a lesnictví
546-0318 Zoologie
546-0980 Zpracování a využití kalů z úpravy a čištění vod
546-0434 Zpracování kalů