HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra environmentálního inženýrství

Po absolvování bakalářského studia si můžete vybrat ke studiu navazující obory, které jsou jednotlivě rozepsány na následujících odkazech.

Navazující magisterské programy

Nerostné suroviny
Navazující magisterské obory rozšiřují znalosti získané v bakalářských studijních programech a zajišťují vzdělání ve specializovaných oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin, včetně jejich aplikací na další složky biosféry s ohledem na zajištění trvale udržitelného rozvoje, i vzhledem k hodnocení antropogenních vlivů v nejširších environmentálních souvislostech. Absolventi mohou najít uplatnění zejména v oblastech těžby a úpravy nerostných surovin a ochrany životního prostředí, v...
Zjistěte více