Katedra environmentálního inženýrství má akreditováné tříleté a čtyřleté doktorské obory. Přihlášky ke studiu se odevzdávají zpravidla do poloviny května daného roku. Přijímací zkoušky formou pohovoru se konají vždy v červnu daného roku. Průběh a podmínky doktorského studia na HGF jsou uvedeny ve studijním a zkušebním řádu studia.

Doktorské programy

Inženýrská ekologie
Doktorský studijní program je zaměřen na minimalizaci negativního vlivu průmyslu na životní prostředí. Náplň programu zahrnuje studium procesů vedoucích ke snižování škodlivých emisí všeho druhu, snižování znečišťujících látek ve vodách, nakládání s odpady, minimalizaci vlivů důlní činnosti na povrch a snižování negativního dopadu průmyslových technologií na životní prostředí. Studium se zaměřuje na oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí a ekonomickou problematiku ochrany životního...
Zjistěte více
Nerostné suroviny (čtyřleté)
Obory doktorského studia studijního programu Nerostné suroviny prohlubují a rozšiřují znalosti získané v magisterském studiu. Zajišťují vzdělání ve specifických oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin včetně jejich aplikací na další složky biosféry. Předkládané obory doktorského studijního programu jsou vysoce specializované a jsou vytvořeny na základě nejmodernějších vědeckých poznatků a přístupů ke studované problematice.
Absolventi mohou najít uplatnění jako technologové i...
Zjistěte více