Bakalářské programy

Nerostné suroviny
Bakalářské studijní obory mají multidisciplinární charakter a jsou založeny na kombinaci přírodovědných, technických, technologických a ekonomických věd zaměřených na problematiku nerostných surovin, upřednostňují moderní přístupy k dobývání a využívání zdrojů nerostných surovin v širokých společenských souvislostech s ohledem na environmentální vlivy a ochranu životního prostředí včetně recyklačních technologií a hospodaření s vodou. Vychází se z moderních poznatků úpravnických biotechnologií,...
Zjistěte více

Navazující magisterské programy

Nerostné suroviny
Navazující magisterské obory rozšiřují znalosti získané v bakalářských studijních programech a zajišťují vzdělání ve specializovaných oblastech zejména těžby a úpravy nerostných surovin, včetně jejich aplikací na další složky biosféry s ohledem na zajištění trvale udržitelného rozvoje, i vzhledem k hodnocení antropogenních vlivů v nejširších environmentálních souvislostech. Absolventi mohou najít uplatnění zejména v oblastech těžby a úpravy nerostných surovin a ochrany životního prostředí, v...
Zjistěte více

Doktorské programy

Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
Doba studia je ve studijním programu Řízení systémů v oblasti nerostných surovin 3 roky. Uchazeč o studium v prezenční formě studia se přihlašuje na téma disertační práce vypsané fakultou. Uchazeč o studium v kombinované formě studia může školicímu pracovišti předložit své vlastní téma vycházející z praxe do stanoveného termínu.
Formální náležitosti přijímacího řízení se řídí Pravidly přijímací řízení a podmínky přijetí do doktorského studia na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské -...
Zjistěte více