Institut ekonomiky a systémů řízení vznikl v rámci reorganizace Hornicko-geologické fakulty v roce 1994 a jeho prvním vedoucím se stal prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Institut se dále členil na dvě katedry, a sice katedru Automatizace v hornictví, jejíž vedoucím byl prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. a katedru Ekonomiky a řízení v oblasti surovin, kterou vedl prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.

Od vzniku institutu do současnosti se v jeho čele vystřídalo celkem pět vedoucích pracovníků:

prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. 1994 – 1999
prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. 1999 – 2000
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 2000 – 2003
doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym 2003 – 2014
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. 2014 – 2018
prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. 2018 - dosud

Ačkoliv Institut ekonomiky a systémů řízení vznikl v roce 1994, jeho historie se začala psát mnohem dříve. Historie institutu, a potažmo garantovaných studijních oborů, sahá až do počátku 50. let 20. století. Počátky současného studijního oboru ekonomika a řízení v oblasti surovin sahají až do studijního roku 1950/1951, kdy byly do výuky směrů (dřívější členění studia) provoz uhlí a provoz rud nově zavedeny předměty organizace práce a mzdové hospodářství.

Vládním nařízením z 19. 8. 1952 se ustanovila ekonomicko-inženýrská fakulta, která připravovala absolventy pro technicko-ekonomické práce v oblasti hornictví a hutnictví. V roce 1955 vznikla na hornické fakultě tehdejší Vysoké školy báňské tzv. volná katedra, která podle svého statutu sdružovala katedry dobývání ložisek, důlního měřictví, ekonomiky a organizace hornictví z fakulty ekonomicko-inženýrské a katedry technické mechaniky a důlní dopravy z fakulty báňského strojírenství.

Ve studijním roce 1959/1960 došlo k dalšímu mezníku, neboť na základě vládního nařízení z května 1959 byla geologická fakulta přičleněna k fakultě hornické, ke které byla rovněž připojena specializace ekonomika a organizace hornictví ze zrušené ekonomicko-inženýrské fakulty.

Na nově vzniklé fakultě tak bylo možno mimo jiné studijní obory studovat obor Ekonomika a organizace v hornictví. Obor byl studentům nabízen až do 90. let minulého století, kdy s ohledem na společensko-ekonomické změny a následný útlum hornictví musel obor, a v podstatě celá fakulta, projít restrukturalizací. V roce 1992 rozšířením studijního a odborného profilu katedry Ekonomiky a řízení v hornictví vznikla katedra Ekonomiky a řízení v oblasti surovin.

Ve školním roce 1993/1994 proběhla změna názvu a zaměření studijního oboru Ekonomika a řízení v hornictví na obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Příčinou byl pokles zájmu o ekonomiku hornictví a vzrůstající zájem o podnikatelství a obchod v oblasti surovin. Institut však garantuje také obory, které se zaměřují na technické, systémové a informační aspekty řízení. V současnosti se jedná o obor Systémové inženýrství v průmyslu. Počátky tohoto oboru, resp. pracoviště sahají až do 70. let minulého století, kdy od studijního roku 1971/1972 vznikl nový ústav mechanizace a automatizace v hornictví katedry hlubinného dobývání ložisek.

 V roce 1992 vznikla katedra Automatizace v hornictví s výrazně počítačovým zaměřením, která garantovala řadu aktivit fakulty souvisejících s výpočetní technikou. Studentům byl nabízen studijní obor Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu. V naší historické exkurzi jsme dospěli do roku 1994, kdy jak již víme, došlo ke vzniku Institutu ekonomiky a systémů řízení. Abychom se ze vzpomínání vrátili do současnosti, musíme společně ujít ještě více než 20 let.

Zřejmě nejzávažnější změnou v tomto období bylo naplnění tzv. Boloňské deklarace z června roku 1999, což se v praxi projevilo v transformaci dosavadního magisterského studia v trvání 5-ti let do tzv. strukturovaného studia. Strukturované studium sestává ze tří úrovní studia:

  • Bakalářské studium – standardní délka studia 3 roky
  • Navazující magisterské studium – standardní délka studia 2 roky
  • Doktorské studium – standardní délka studia 3 roky.