Obor Inženýrská geodézie je tradiční studijní obor vychovávající odborníky pro realizaci technických děl v inženýrsko-průmyslové praxi, při využívání a údržbě kartografických děl, při hospodářských úpravách pozemků, v dopravním a vodním stavitelství, při tvorbě informačních systému s geodetickými a kartografickými prvky a při všech pracích souvisejících s katastrem nemovitosti.
Absolvent oboru může najít uplatnění v oblasti státní správy při budování a údržbě geodetických základů, v katastrálních a pozemkových úřadech, při mapování všeho druhu, tvorbě státního mapového díla, rovněž se podílejí na projekční technologické a organizační přípravě a realizaci staveb, zejména při tvorbě mapových podkladů, vytyčování staveb a jejich součástí v terénu, spolupůsobí při výstavbě a kontrolních měřeních a dokumentaci hotového díla. Absolvent tohoto oboru se uplatní především při výkonu zeměměřických činností podle zákona 200/1994 Sb. a Vyhlášky ČÚZK 31/95 Sb., ale i v těžebních organizacích ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 jako hlavní důlní měřič.