Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj inovativních procesních zařízení pro ověřování simulační metody DEM v úpravnictví a recyklaci sypkých hmot
Kód
SP2020/29
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Předmět výzkumu
V rámci moderních úpravnických a recyklačních aplikací je potřeba zvyšovat technickou vyspělost a inovovat stav stávajících a nových zařízení. To vše v souladu s efektivitou těchto zařízení a s tím spojenou ekonomickou stránkou věci. Předčasným zjištěním problémů, které mohou nastat, je možno předcházet následným úpravám a optimalizacím zařízení, které mohou být mnohdy velice nákladné a časově náročné. K tomu bude zapotřebí konstrukčních softwarů CAD a simulačních softwarů DEM. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh validačního zařízení, sloužícího k výzkumu a optimalizaci vstupních i výstupních parametrů pro metodu diskrétních prvků, s praktickým uplatněním v oblasti modelování úpravnických a recyklačních systémů. Zdůvodnění požadavků na rozpočet projektu: Osobní náklady: Mzdy a odvody pojistného nebude čerpáno Stipendia: Stipendia pro řešitele a spoluřešitele týmu na projektu Materiálové náklady: Nákup zkoumaného materiálů, spojovacích materiálu na zhotovení procesního systému, materiálu na validační měření Drobný hmotný a nehmotný majetek: nákup potřebných kancelářských potřeb, tonery, spotřební materiál, laboratorní materiál pro běžný provoz projektu Služby: Finance na realizaci navrhovaného procesního systém. Publikační činnosti: poplatky za publikační činnost, překlady článků do AJ, proofreading, poštovné, financování nákladů na konzultace, aktivní účast na konferencích (v ČR i zahraničí), analýzy vzorku, elementární analýza, modelování Cestovní náhrady: Přeprava vzorků na měření, odběry vzorků v terénu Doplňkové náklady: Max. do výše 10% poskytnuté podpory
Členové řešitelského týmu
Ing. Jan Diviš
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Barbora Marešová
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Lukáš Smetana
Ing. Adam Tvrz
Ing. Alice Valderová
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Simulace DEM chování sypkých hmot v procesech úpravnictví a recyklaci bude kalibrována pomocí metodiky vytvořené projektem. Kalibrační a validační metodika se bude zabývat chováním materiálu v procesu úpravnictví a recyklace. K tomu bude zapotřebí znát mechanicko-fyzikální vlastnosti daného materiálu. Výsledky i použité metodiky budou následně prezentovány na konferencích a v odborných článcích.

Plánované výsledky projektu:
Funkční vzorek
2 x článek ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science (druh výsledku Jimp v rozsahu Q2 – Q1)
Článek do redakce časopisu GeoScience Engineering
Aplikace poznatků pro disertační práci

Harmonogram projektu pro rok 2020:
1.Čtvrtletí
Studie a návrh inovativního procesního zařízení
Nákup materiálu
Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu
Průběžné zhotovení článků

2.Čtvrtletí
Návrh procesního systému
Nacenění procesního systému
Realizace navrhovaného procesního systému
Experimentální měření
Ověřování metody DEM
Průběžné zhotovení článků

3.Čtvrtletí
Vyhodnocení měření a simulací DEM
Dokončení článků
Publikace výsledků

4.Čtvrtletí 2020
Dokončení publikačních výsledků
Uzavření projektu SGS

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 70000,-
3. Materiálové náklady 70000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 55000,-
5. Služby 70000,-
6. Cestovní náhrady 5000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 30000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 300000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 300000,-
Zpět na seznam