Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum sekundární mineralizace a její vliv na chemismus důlních vod
Kód
SP2020/9
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Předmět výzkumu
V opuštěných důlních dílech vznikají důsledkem oxidace sekundární minerály. Tyto minerály mají v oxidační zóně dolu určitý charakter, který se v závislosti na změně oxidačně-redukčních podmínek změní. Zatopením opuštěných důlních děl přejdou sekundární minerály do redukční zóny, a tím dojde k jejich remobilizaci. Důsledkem bude obohacení důlní vody o vysoké koncentraci rozpuštěných iontů a prvků těžkých kovů. Předmětem projektu je stanovení vlivu sekundárních minerálů na vývoj chemického složení důlních vod nacházejících se na uranovém dole. Výsledkem budou informace o vývoji chemismu důlních vod v důsledku rozpouštění sekundárních minerálů jako produktů oxidace opuštěných důlních děl, o vývoji koncentrací těžkých kovů a o dynamice jejich rozpouštění.
Členové řešitelského týmu
Ing. Anna Brodská
Ing. Vladimír Krenžel
Dr. Ing. Dalibor Matýsek
Ing. Lenka Mertová
Ing. Oskar Molinek
Bc. Katarína Paulíková
doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Ing. Michal Vokurka
doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Mgr. Martin Židek
Bc. Patricie Žilová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Hlavním cílem tohoto projektu bude zpřesnění dosavadních poznatků o zatápění hlubinného dolu. Bude realizován geochemický model vývoje důlních vod při zatápění dolu v závislosti na sekundární mineralizaci. Na konkrétní lokalitě budou odebrány vzorky sekundární mineralizace a budou podrobeny příslušným analýzám pro určení mineralogického složení. Současně budou odebrány důlní vody v místech odběrů sekundárních minerálů, v nichž budou následně rozpouštěny. V určitých časových intervalech bude voda analyzována.
V rámci projektu budou prováděny terénní odběry vzorků, které budou dále vyhodnocovány v laboratořích VŠB-TUO. Výsledky budou použity ve výstupních modelech.
Terénní práce jsou předběžně dojednány na ložisku Rožná s RNDr. Petrem Navrátilem, vedoucím OGGP odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO se sídlem ve Stráži pod Ralskem. Chemická analýza sekundárních minerálů je předběžně domluvena s Dr. Ing. Daliborem Matýskem z laboratoře 541 na VŠB-TUO. Analýzy iontů jsou předběžně domluveny s Ing. Silvií Bieleszovou v laboratoři katedry 541 na VŠB-TUO. Analýzy těžkých kovů jsou předběžně domluveny s Ing. Martinou Nováčkovou v laboratoři katedry 546 na VŠB-TUO. Analýzy na U, Ra jsou předběžně domluveny s doc. Dr. RNDr. Petrem Alexou v laboratoři na institutu 511 na VŠB-TUO.

Celkové výstupy projektu: 1 Jimp (Q1 nebo Q2), dále Jsc nebo Jrec dle možností.
___________________________________________________________________________________________


_________________2020___________________│1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získávání a sběr informací o dané problematice_│▒▒▒▒__________________________│
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domlouvání terénních prací na lokalitě________│▒▒▒▒__________________________│
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terénní práce na dané lokalitě_______________│____▒▒▒▒______________________│
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analyzování odebraných vzorků_____________│_________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒______│
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracování výsledků analýz_________________│_________________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkové zhodnocení výsledků analýz__________│_________________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
a jejich publikování
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________

Podrobné financování:
-----------------------------------------
Stipendia jsou naplánovaná ve výši 234 tis. Kč pro celkem 5 studentů prezenčního doktorského studia a 2 studenty navazujícího magisterského studia.
Student kombinovaného doktorského studia Mgr. Martin Žídek bude spolupracovat na projektu, avšak bez nároku na stipendium.
Materiálové náklady jsou odhadovány na 113 tis. Kč. Převážná část materiálových nákladů bude použita na domluvené analýzy důlních vod. Za zbytek je plánovaný nákup OOPP, kancelářských potřeb, drobné výpočetní techniky a elektro zařízení.
Majetek drobný hmotný a nehmotný je plánovaný ve výši 90 tis. Kč. Je plánovaný nákup softwaru na geochemické modelování a PC.
Služby jsou plánovány ve výši 60 tis. Kč. Z těchto financí budou hrazeny poplatky požadované organizací za oprávěný vstup do dolu na odběr vzorků a poplatky spojené s překlady a dalšími službami spojené s vydáním článku s IF.
Cestovní náklady jsou plánovány ve výši 70 tis. Kč. Tyto finance budou vynaloženy na služební cesty spojené s terénními pracemi a prací na projektu.
Režie ve výši 10 % z celkové hodnoty projektu, což je 63 tis. Kč.
Investice se neplánují.
_____________________________________________________________________________________________

Historie řešitelského týmu:
-----------------------------------------

Ing. Michal Vokurka

Specifický výzkum VŠB-TUO:
-----------------------------------------
- MOLINEK, Oskar. Specifický výzkum VŠB-TUO: Výzkum seismických účinku trhacích pracích a jejich vliv na okolí podle platných předpisů ČR. SP2019/3. 2019. Spoluřešitel. Rozpočet: 738 000,-
- KRÁĹ, Tomáš. Specifický výzkum VŠB-TUO: Metodický návod pre stanovenie optimálnych parametrov vetrania pri razení tunelov. SP2017/5. 2017. Spoluřešitel. Rozpočet: 250 000,-
_____________________________________________________________________________________________

Ing. Vladimír Krenžel

Specifický výzkum VŠB-TUO:
-----------------------------------------
- MOLINEK, Oskar. Specifický výzkum VŠB-TUO: Výzkum seismických účinku trhacích pracích a jejich vliv na okolí podle platných předpisů ČR. SP2019/3. 2019. Spoluřešitel. Rozpočet: 738 000,-
- ŠIROKÝ, Tomáš. Specifický výzkum VŠB-TUO: Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území. SP2018/25. 2018. Spoluřešitel. Rozpočet: 700 000,-
_____________________________________________________________________________________________

Ing. Oskar Molinek

Specifický výzkum VŠB-TUO:
-----------------------------------------
- MOLINEK, Oskar. Specifický výzkum VŠB-TUO: Výzkum seismických účinku trhacích pracích a jejich vliv na okolí podle platných předpisů ČR. SP2019/3. 2019. Rozpočet: 738 000,-
- ŠIROKÝ, Tomáš. Specifický výzkum VŠB-TUO: Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území. SP2018/25. 2018. Spoluřešitel. Rozpočet: 700 000,-
- ŠIROKÝ, Tomáš, MOLINEK, Oskar, LAZORIŠÁK, Pavel, JANEGA, Miroslav, KRÁĹ, Tomáš. Use of Geophysical Methods fof Exploration of Landslides Area. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018: Albena, Bulgaria. 2-8 July, s. 751-758. ISBN 978-619-7408-36-2.
- ŠIROKÝ, Tomáš, MOLINEK, Oskar, KRÁĹ, Tomáš, LAZORIŠÁK, Pavel, JANEGA, Miroslav. Possibilities of Using Light Dynamic Penetration in the Landslide Area. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Conference Proceedings: 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 1.2, s. 547-552.
- KRÁĹ, Tomáš, ŠIROKÝ, Tomáš, JANEGA, Miroslav, LAZORIŠÁK, Pavel, MOLINEK, Oskar. Digitalization of Measured Data in the Landslide Area. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Conference Proceedings: 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 1.2, s. 737-742.
_____________________________________________________________________________________________

Ing. Anna Brodská

Specifický výzkum VŠB-TUO:
-----------------------------------------
- BRODSKÁ, Anna. Specifický výzkum VŠB-TUO: Monitorování rostlin a živočichů, hodnocení jejich šíření, vlivů a rizik na zvláště chráněných územích a těžbou
ovlivněných stanovištích Ostravské pánve. SP2019/139. 2019. Rozpočet: 428 000,-
_____________________________________________________________________________________________

Ing. Lenka Mertová

Specifický výzkum VŠB-TUO:
-----------------------------------------
- KUBÁČ, Jan. Specifický výzkum VŠB-TUO: Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku. SP2019/131. 2019. Spoluřešitel. Rozpočet: 593 000,-
_____________________________________________________________________________________________

Bc. Patricie Žilová - bez specifického výzkumu
_____________________________________________________________________________________________

Bc. Katarína Paulíková – bez specifického výzkumu
_____________________________________________________________________________________________

doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D. – konzultant
_____________________________________________________________________________________________

Dr. Ing. Dalibor Matýsek – konzultant
_____________________________________________________________________________________________

Mgr. Martin Žídek – kombinované studium, bez specifického výzkumu

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 234000,-
3. Materiálové náklady 113000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 90000,-
5. Služby 60000,-
6. Cestovní náhrady 70000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 63000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 630000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 630000,-
Zpět na seznam