8. listopadu 2018

  • V zajetí neživé přírody - workshop pro ZŠ a SŠ

Víte, co je nerost? Poznáte jeden od druhého? Na co se dají použít?  Viděli jste už horninu pod mikroskopem?

Workshopu se zúčastnilo 75 žáků ŽŠ a studentů SŠ

  • „Historický význam Jáchymova z pohledu geomontanistiky - přednáška

Ing. Miloš Duraj, Ph.D. (Katedra geologického inženýrství)

Dnešní lázeňské město Jáchymov prošlo od svého založení v roce 1516 výraznými etapami změn a vývoje. Tyto změny vždy úzce souvisely se zdejší těžbou nerostných surovin, nejprve stříbrných, později uranových rud. Pohledem do minulosti můžeme toto město označit i jako významné centrum vědy, umění a školství. Kromě jiných významných osobností je to především zásluhou Georgia Agricoly, který zde krátkou dobu působil. Město proslavily také mince - tolary, které se zde ze stříbra na počátku 16. století razily. Významnou událostí v Jáchymově bylo rovněž založení montánní školy, která zde byla zřízena císařským dekretem roku 1716. Od počátku 20. století jsou ve městě provozovány unikátní české lázně.

16:00 Geologický pavilon učebna GP106